پتانسیومترپتانسیومتر و رعایت موارد زیر در هنگام نصب

پتانسیومتر را وقتی نصب کردید، چه نکاتی باید بعد از آن، رعایت کنیم؟

نکاتی تخصصی زیادی در این باره هست اما دو نکته مهم را در اینجا یادآوری می کنیم که ضروری تر به نظر می رسد

حالت اول) پس از نصب پتانسیومتر جدید، و پس از اطمینان از گرم شدن خودرو، در صورتی که دور آرام خودرو کمتر از حد نرمال بود، پیچ­های اتصال پتانسیومتر به تراتل را مقداری باز کنید. سپس، بدنه این سنسور را در جهت ساعتگرد (برای نیسان پادساعتگرد) بچرخانید. بعد، پیچ­ها را مجدداً سفت کنید.

حالت دوم) پس از نصب پتانسیومتر جدید، و پس از اطمینان از گرم شدن خودرو، در صورتی که دور آرام خودرو بالاتر از حد نرمال بود، پیچ­های اتصال پتانسیومتر به تراتل را مقداری باز کنید، بدنه این سنسور را در جهت پادساعتگرد (برای نیسان ساعتگرد) بچرخانید، سپس پیچ­ها را مجدداً سفت کنید.