سنسوردریچه و موارد مصرف برای خودروهای مختلف

موارد مصرف عکس قطعه نام قطعه
منطبق با تراتل های طرح کروز. به عنوان مثال : خودروهای رانا، پژوSD، پراید سنسوردریچه هوای زیمنس ویدئو سنسوردریچه هوای زیمنس ویدئو
منطبق با تراتل های سوخت آما، کاربراتورایران و تراتل های وارداتی. مناسب برای خودرو پراید سنسوردریچه هوای AB زیمنس سنسوردریچه هوای AB زیمنس
منطبق با تراتل های کاربراتورایران و تراتل های وارداتی. به عنوان مثال : خودروهای پراید، پیکان و وانت پیکان سنسوردریچه هوای AB ساژم سنسوردریچه هوای AB ساژم
مناسب برای خودروهای پژو و سمند سنسور دریچه گاز پژو در دونوع ساژم و زیمنس سنسور دریچه گاز پژو در دونوع ساژم و زیمنس
مناسب برای خودروهای پراید و پیکان سنسور دریچه گازپراید در دو نوع زیمنس و ساژم سنسور دریچه گازپراید در دو نوع زیمنس و ساژم
مناسب برای پژو206 در تیپ های 1 و 2 سنسور دریچه گاز TU3 سنسور دریچه گاز TU3
مناسب برای خودرو نیسان سنسور دریچه گاز نیسان سنسور دریچه گاز نیسان